Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy / Vrátenie tovaru

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru') a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
K tovaru priložte originál faktúry.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese eshop@blichar.sk

Uveďte prosím či sa jedná o výmenu tovaru, alebo vrátenie tovaru.
V prípade že sa jedná o vrátenie tovaru uveďte číslo účtu  /v tvare IBAN / pre finančné vysporiadanie.
V prípade, že sa jedná o výmenu tovaru uveďte požadovaný model a veľkosť, za ktorý si prajete objednaný tovar vymeniť.
Zaslanie vráteného tovaru je na vlastné náklady kupujúceho na adresu kamennej predajne:

Obuv Blichár
Bystrická 1035
966 81
Žarnovica

UPOZORNENIE: Na tovar vyhotovený priamo na žiadosť kupujúceho sa nevzťahuje 14-dňová  lehota vrátenia tovaru!!

Vrátenie peňazí

sa realizuje na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti zaslanej e-mailom na eshop@blichar.sk s týmito náležitosťami:

číslo objednávky, alebo faktúry
číslo Vášho účtu v tvare IBAN (nie je možné vrátenie na adresu poštou!)
Vaše celé kontaktné údaje (Meno, adresa, telefón)

Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 14 pracovných dní

Storno objednávky

Objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od záväzného objednania:

e-mailom: eshop@blichar.sk
telefonicky na čísle: +421 45 681 44 62

Zaplatené objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od platby:

e-mailom: eshop@blichar.sk
telefonicky na čísle: +421 45 681 44 62